องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   

การป้องกันการทุจริต

Details

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อ่านรายละเอียด

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 อ่านรายละเอียด

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564  อ่านรายละเอียด

- การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2561
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  ปี 2562
-
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2563
-
 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร ปี 2564

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ภาพกิจกรรม ปี2561-1 ภาพกิจกรรม ปี2561-2 
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ภาพกิจกรรม ปี 2562 
-
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ภาพกิจกรรม ปี 2563
-
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ภาพกิจกรรม ปี 2564

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (โครงการโปร่งใส)  
  - คำสั่งเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน อ่านรายละเอียด
  - คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายละเอียด
  - ประกาศนโยบายคุณธรรม อ่านรายละเอียด
  - มาตรการพัฒนาหน่วยงาน อ่านรายละเอียด

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563
-
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564

- แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2561
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน 2562
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 12 เดือน อ่านรายละเอียด

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านรายละเอียด

- รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน อ่านรายละเอียด

- รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียด

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA อ่านรายละเอียด ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านรายละเอียด

- รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  อ่านรายละเอียด

- มาตรการทุกอย่าง 7 มาตรการ
  1. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ อ่านรายเอียด
  2. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายละเอียด
  3. มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม อ่านรายละเอียด
  4. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อ่านรายละเอียด
  5. มาตรการรับสินบน อ่านรายเอียด
  6. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านรายละเอียด
  7. มาตรฐานการจัดการร้องเรียน อ่านรายละเอียด

   
© ALLROUNDER