องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   

ภาพกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจฯ

Details

ภาพกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจฯ

1.ประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล

2.ประชุมวางแผนงาน ศพด.

3.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (กลุ่มสวนยางพารา)

 

   
© ALLROUNDER